COVID-19 - Information til rejseudbydere

 

Folketinget har den 26. marts 2020 vedtaget en ændring af rejsegarantifondsloven, som udvider Rejsegarantifondens formål i ekstraordinære situationer, der påvirker væsentlige dele af rejsebranchen.

 

Med de nye regler får fonden mulighed for – i nogle helt specielle situationer – at dække pakkerejse-kunder, selvom rejseudbyderen ikke er gået konkurs.

 

Erhvervsministeren afgør, hvornår der er tale om ”ekstraordinære situationer der påvirker væsentlige dele af rejsebranchen”, men de omfattende skærpelser af rejsevejledningerne som konsekvens af Covid-19 er et eksempel herpå.

 

 

Ansøgning om refusion - Periode 10 - LUKKET

 

Det er nu muligt at optage lån vedrørende faktiske omkostninger forbundet med annullerede/afbestilte pakkerejser for periode 10. Betingelserne er de samme som for de foregående perioder 2-9.

 

Periode 10 går fra og med den 1. januar 2022 til og med den 28. februar 2022.

 

Hvis I vil ansøge om lån for periode 10, beder vi jer sende en mail til inforejsegarantifonden.dk. Så sender vi formularen til revisorerklæring mv.

 

Vi skal i givet fald modtage jeres ansøgning (erklæringen fra jeres revisor) senest mandag den 21. marts 2022.

Lånevilkår

 

Hæftelse

Hæftelsen er individuel, dvs. at den enkelte rejseudbyder låner det beløb, Rejsegarantifonden udbetaler. Nedenstående lånebetingelser gælder både for afbrudte rejser og fra periode 2 og frem.

 

Lånet skal betales tilbage over 6 år med de afdrags- og rentesatser, som fremgår af denne oversigt med et eksempel, hvor rejseudbyderen har lånt kr. 1 mio. af fonden:

 

 

Fondens bestyrelse har fastsat følgende lånevilkår

Der skal ikke betales afdrag i resten af 2020 og i 2021. Der skal betales renter for 2021, som forfalder den 31. januar 2022. Fra og med 2022 betales rente og afdrag én gang årligt med forfald den 31. januar det følgende år. Renter og afdrag for 2022 skal således betales senest den 31. januar 2023 og så fremdeles.

 

Der skal underskrives et lånedokument (som uploades sammen med ansøgningen), hvoraf lånebetingelserne fremgår. Lånebetingelserne indeholder bestemmelser om udbytterestriktioner for regnskabsårene 2019-2022 for rejseudbydere, der driver deres virksomhed med begrænset hæftelse (fx i selskabsform). De må ikke tage udbytte, før lånet er fuldt indfriet. Det gælder dog ikke årsrapporter for 2019, som er aflagt før 15. juni 2020. Fra og med årsrapporten for 2023 (2023/24 for rejseudbydere med skævt regnskabsår) må der hæves udbytte, hvis kapitalberedskabet er tilfredsstillende efter udbytte. Udbyttebegrænsningerne gælder ikke rejseudbydere, der driver virksomheden i personligt regi, fordi de hæfter personligt for virksomhedens gæld.

 

 

Lovændring og bekendtgørelse

 

Lov nr. 326 af 31. marts 2020 - download

 

Lov nr. 612 af 14. maj 2020 - download

 

Lov nr. 1054 af 30. juni 2020 (§ 5) - download

 

 

Bekendtgørelse om udvidet dækningsområde for Rejsegarantifonden som følge af COVID-19:

 

Bekendtgørelse nr. 383 af 6. april 2020 - download

 

Bekendtgørelse nr. 472 af 21. april 2020 - download

 

Bekendtgørelse nr. 835 af 10. juni 2020 - download

 

Bekendtgørelse nr. 1142 af 6. juli 2020 - download

 

Bekendtgørelse nr. 1385 af 21. september 2020 - download

 

Bekendtgørelse nr. 1588 af 9. november 2020 - download

 

Bekendtgørelse nr. 2179 af 21. december 2020 - download

 

Bekendtgørelse nr. 453 af 17. marts 2021 - download

 

Bekendtgørelse nr. 801 af 4. maj 2021 - download

 

Bekendtgørelse nr. 1652 af 30. juli 2021 - download

 

Bekendtgørelse nr. 1949 af 14. oktober 2021 - download

 

Bekendtgørelse nr. 190 af 2. februar 2022 - download

 

Bekendtgørelse om kompensation for faktiske omkostninger til rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejsearrangører som følge af COVID-19, tilskud til fondskassen for pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer samt afsætning af tabsramme i 2020 til dækning af tab på statsgarantierne på op til 300 mio. kr.:

 

Bekendtgørelse nr. 1137 af 6. juli 2020 - download

 

Bekendtgørelse nr. 1681 af 23. november 2020 - download

 

Bekendtgørelse nr. 2178 af 21. december 2020 - download

 

Bekendtgørelse nr. 452 af 17. marts 2021 - download

 

Bekendtgørelse nr. 1819 af 14. september 2021 - download

 

Bekendtgørelse nr. 1948 af 14. oktober 2021 - download

 

Bekendtgørelse nr. 2414 af 13. december 2021 - download

 

Bekendtgørelse nr. 189 af 2. februar 2022 - download

 

Bekendtgørelse nr. 94 af 26. januar 2023 - download

 

 

Spørgsmål til lovændringen

Flere af jer har haft konkrete spørgsmål til, hvilke rejser der er omfattet af lovændringen. Vi har forelagt spørgsmålene for Erhvervsministeriets departement og kan videregive deres svar herunder:

 

Hvornår blev Udenrigsministeriets rejsevejledninger ændret pga. COVID-19:

Der kan søges refusion for pakkerejser, der er annulleret eller afbestilt på baggrund af Udenrigsministeriets rejsevejledning, hvori alle ikke-nødvendige rejser frarådes på grund af udbredelsen af COVID-19, og som skulle have været påbegyndt i perioden omfattet af Udenrigsministeriets rejsevej-ledning frem til og med 13. april 2020 ("Periode 1").

 

Vi har fra Udenrigsministeriet modtaget en oversigt, så rejseudbydere med pakkerejser fx til Kina eller Norditalien før 13. marts 2020 kan se, hvilke rejser, der kan søges refusion for. Download listen hér.

 

Pakkerejser afbestilt før 13. marts 2020:

Mange kunder var bekymrede for situationen med risiko for corona-smitte i dagene op til den 13. marts 2020, og der var kunder, som fx den 11. marts 2020 valgte at afbestille deres pakkerejse, selv om Udenrigsministeriet på daværende tidspunkt ikke frarådede rejser til deres destination.

 

Sådanne afbestilte pakkerejser er ikke omfattet af lovændringen, dvs. der kan ikke søges refusion for dem. Det samme gælder for pakkerejser, som rejseudbyderen valgte at aflyse, før Udenrigsministeriet frarådede rejser til det pågældende område.

 

Afbrudte pakkerejser:

Der var mange danskere ude at rejse den 13. marts 2020, hvor Udenrigsministeriets rejsevejledning blev ændret, og Borgerservice rådede alle danskere på ferie i udlandet til at søge hjem. Rejserne blev således i mange tilfælde afbrudt, og kunden kan have krav på dækning af den del af pakkerejsen, som ikke kunne afholdes.

 

Sådanne afbrudte rejser er omfattet af den seneste lovændring, og der kan ansøges om refusion (lån til rejseudbydere for a) ekstraomkostninger til hjemtransport og b) godtgørelse udbetalt til kunderne for mistede feriedage). Frist er den 6. juli 2020.

 

Pakkerejser der er blevet ombooket til et senere tidspunkt:

Hvis en kunde har accepteret, at en pakkerejse, som ikke kunne gennemføres pga. Udenrigsministeriets rejsevejledning, hvori alle ikke-nødvendige rejser frarådes på grund af udbredelsen af COVID-19, er blevet udsat til et senere tidspunkt, så er pakkerejsen ikke omfattet af lovændringen.

 

Der kan ikke søges refusion for sådanne pakkerejser.

 

Kunder med afbestillingsforsikring:

Der skal ikke tages hensyn til, om kunden har en afbestillingsforsikring, da der ikke er angivet noget i loven om, at forsikringer går forud for fondens dækning.

 

Der kan søges refusion for pakkerejser, uanset om rejsekunden har en afbestillingsforsikring.

 

Forsikringsdækning – rejseudbyderens forsikring:

Der skal ikke tages hensyn til, om rejseudbyderen har en udvidet ansvarsforsikring eller andet, som fx dækker erstatningsansvar og tab på underleverandører.

 

Rejseudbyderens forsikringsforhold har ikke betydning for, om der kan søges refusion for pakkerejser, men såfremt rejseudbyderen har tegnet en udvidet ansvarsforsikring, skal forsikringspolicen uploades til revisors erklæring i forbindelse med ansøgning om refusion.

 

Fonden indtræder ifølge den seneste lovændring i rejseudbyderens evt. krav mod forsikringsselskabet.

 

Udenlandske kunder der skulle være rejst fra Danmark:

Pakkerejser solgt til kunder i udlandet, som skulle være rejst fra Danmark, er omfattet af ordningen, hvis pakkerejsen blev annulleret/afbestilt på baggrund af Udenrigsministeriets rejsevejledning, hvori alle ikke-nødvendige rejser frarådes på grund af udbredelsen af COVID-19, og pakkerejsen skulle have været påbegyndt i perioden omfattet af Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

 

Der kan søges refusion for sådanne pakkerejser.

 

Kunder der skulle være rejst fra udlandet:

Pakkerejser solgt til kunder i Danmark eller i udlandet, som skulle være rejst fra udlandet, er omfattet af lovændringen.

 

Der kan søges refusion pakkerejser med afrejse fra udlandet.

 

Pakkerejser i Danmark – solgt til kunder i Danmark:

Udgangspunktet er, at pakkerejser i Danmark (fx hotel + billet til forlystelsespark, færgebillet + leje af feriehus, eller bustransport + hotel) solgt til kunder i Danmark, ikke er omfattet af lovændringen, fordi Udenrigsministeriets rejsevejledninger ikke gælder internt i Danmark. Det gælder imidlertid ikke pakkerejser i Danmark, som kræver, at kunden er i transit gennem et andet land (fx færge Ystad-Rønne og feriebolig på Bornholm, hvor kunden ikke kan påbegynde rejsen uden at skulle gennem Sverige).

 

Der kan ikke søges refusion for pakkerejser i Danmark solgt til danske kunder, med mindre pakke-rejsen kræver, at kunden er i transit gennem et andet land.

 

Pakkerejser i Danmark – solgt til kunder i udlandet:

Pakkerejser i Danmark (fx hotel + billet til forlystelsespark, færgebillet + leje af feriehus, eller bus-transport + hotel) solgt til kunder i udlandet, er omfattet af lovændringen.

 

Der kan søges refusion for sådanne pakkerejser.