Revisorerklæring

Én gang om året skal fonden modtage en erklæring udarbejdet af rejseudbyderens statsautoriserede eller registrerede revisor. Det gælder uanset om virksomheden drives i selskabsform eller i personligt regi, og uanset om rejseudbyderen er fritaget for revisionspligt, jf. årsregnskabslovens regler herom. Personlige virksomheder med en omsætning omfattet af fondens dækning på under 1. mio. kr. skal dog ikke indsende revisorerklæring, jf. nedenfor.

Revisorerklæringen omfatter kalenderåret, og i erklæringen skal revisor bekræfte eller korrigere de oplysninger, som rejseudbyderen igennem året har indberettet til fonden hvert kvartal. Herudover skal revisor som udgangspunkt bekræfte tre nøgletal vedrørende virksomheden (dækningsgrad, likviditetsgrad og soliditetsgrad) beregnet ud fra den seneste årsrapport. Hvis rejseudbyderens omsætning omfattet af fondens dækning i løbet af kalenderåret ikke har oversteget kr. 250.000, skal erklæringen imidlertid ikke indeholde nøgletal.

Revisorerklæringen skal indsendes som originaldokument på papir med posten til fondens adresse.

For rejseudbydere, der driver virksomhed i selskabsform, gælder følgende om revisors påtegning på erklæringen:

Revisorerklæringen skal som udgangspunkt afgives med høj grad af sikkerhed (revision). Det gælder uanset om rejseudbyderen i øvrigt måtte være fritaget for revisionspligt, jf. årsregnskabslovens regler herom. Hvis rejseudbyderens omsætning omfattet af fondens dækning i løbet af kalenderåret ikke har oversteget 1 mio. kr., skal erklæringen dog kun afgives med påtegning om ”review”.

Revisorerklæringen skal være indsendt til fonden senest 5 måneder efter udløbet af selskabets regnskabsår. Et selskab med regnskabsår fra fx 1. april – 31. marts skal således indsende revisorerklæringen for kalenderåret 2013 til fonden senest den 31. august 2014.

For rejseudbydere, der driver virksomhed i personligt regi, gælder følgende om revisors påtegning på erklæringen:

Revisorerklæringen skal afgives med en påtegning, som er afhængig af størrelsen af rejseudbyderens omsætning omfattet af fondens dækning i løbet af det seneste kalenderår:

• Omsætning over 10 mio. kr.: Revision
• Omsætning over 1 mio. kr. men under 10 mio. kr.: Review
• Omsætning under 1 mio. kr.: Revisorerklæring skal ikke indsendes 

Revisorerklæringen skal indsendes til fonden samtidig med indsendelsen af årsrapporten/selvangivelsen til skattevæsenet, dvs. 1. juli hvert år.

Find formularerne til revisorerklæringerne under download her.

Find relevant lovgivning til erklæringerne her.