Loven

Fonden blev oprettet i henhold til lov i 1979. Den nyeste lov er lovbekendtgørelse nr. 1101 af 3. september 2015. Find hele loven under download her.

Der er endnu ikke udarbejdet en ny bekendtgørelse til loven om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden i forbindelse med lovændringen i 2015. Forbrugerstyrelsens bekendtgørelse nr. 1494 af 16. december 2009 gælder således fortsat. Find bekendtgørelsen under download her.

Rejsegarantifondens bestyrelse består af en formand og 6 medlemmer. Bestyrelsen er udnævnt af erhvervs- og vækstministeren. Bestyrelsen har ansat et sekretariat til at varetage administration m.v. Fondens vedtægter og bestyrelsens forretningsorden er fastsat af bestyrelsen og godkendt af ministeren. Find vedtægter og forretningsorden under download her.

Fonden afgiver inden 6 måneder efter et kalenderårs udløb en årsrapport, der er revideret af Rigsrevisionen. Find fondens seneste årsrapport under download her.